கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? Al Meeraவில் பதவி வெற்றிடங்கள்!

Al Meera Supermarket
 1. Supermarket Supervisors
 2. Section Managers
 3. Hot Food Counter Staff
 4. Stocker/Salesman
 5. Order Pool Clerk
 6. Assister Buyer HHH, Fruits, Vegetables
 7. Inventory Supervisor (Warehouse)
 8. Fleet Coordinator
 9. MHE Operator
 10. Tally Clerk (Warehouse)
 11. Operations Supervisors (Warehouse)
 12. Store Keeper
 13. Cycle Counter

Walk-in-Interview Dates: 2, 3, & 4th of May

Location: Click HERE

Qatar Al Meera Vacancies 2023

Also Read: கத்தாரில் 2023ம் ஆண்டு மே மாதத்திற்கான எரிபொருள் விலை விபரங்கள்!

Leave a Reply