கத்தாரில் 14 மணி நேர நோன்பு – முழு உலகிலும் நோன்பு நோற்கப்படும் மணித்தியாலப் பட்டியல்!

முஸ்லீம்களின் புனித மாதமான ரமலான் உலகெங்கும் இன்றுடன் ஆரம்பமாகவுள்ளது. நோன்பு என்பது சுபுஹூ பாங்கிற்கு முன் துவங்கி மஃரிப் பாங்கு நேரத்துடன் முடிவடையும் என்றாலும் இந்த நேரங்கள் உலகில் மனிதர்கள் வாழும் 6 கண்டங்களிலுமுள்ள ஒவ்வொரு நாடும் அமைந்திருக்கும் புவியியல் அமைப்பு மற்றும் நேர மண்டல சார்புகளுக்கு ஏற்ப நேரங்கள் கூடுதல் குறைவாக அமையும்.
 
இதனடிப்படையில் இந்த வருட ரமலானில் கூடுதல் குறைவு நேரங்களுடன் நோன்பு நோற்கும் நாடுகள் குறித்த சில புள்ளிவிபரங்கள் அல்ஜெஸீராவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
 • Nuuk, Greenland: 19-20 hours
 • Reykjavik, Iceland: 19-20 hours
 • Helsinki, Finland: 18-19 hours
 • Stockholm, Sweden: 17-18 hours
 • Glasgow, Scotland, UK: 17-18 hours
 • Oslo, Norway: 17-18 hours
 • Copenhagen, Denmark: 17-18 hours
 • Moscow, Russia: 17-18 hours
 • Berlin, Germany: 16-17 hours
 • Amsterdam, the Netherlands: 16-17 hours
 •  Warsaw, Poland: 16-17 hours
 • London, UK: 16-17 hours
 • Paris, France: 16-17 hours
 • Nur-Sultan, Kazakhstan: 16-17 hours
 • Brussels, Belgium: 16-17 hours
 • Zurich, Switzerland: 16-17 hours
 • Bucharest, Romania: 15-16 hours
 • Ottawa, Canada: 15-16 hours
 • Sofia, Bulgaria: 15-16 hours
 • Rome, Italy: 15-16 hours
 • Madrid, Spain: 15-16 hours
 • Lisbon, Portugal: 15-16 hours
 • Athens, Greece: 15-16 hours
 • Beijing, China: 15-16 hours
 • Washington, DC, US: 15-16 hours
 • Pyongyang, North Korea: 15-16 hours
 • Ankara, Turkey: 15-16 hours
 • Rabat, Morocco: 14-15 hours
 • Tokyo, Japan: 14-15 hours
 • Islamabad, Pakistan: 14-15 hours
 • Tehran, Iran: 14-15 hours
 • Baghdad, Iraq: 14-15 hours
 • Beirut, Lebanon: 14-15 hours
 • Damascus, Syria: 14-15 hours
 • Cairo, Egypt: 14-15 hours
 • Jerusalem: 14-15 hours
 • Kuwait City, Kuwait: 14-15 hours
 • Gaza City, Palestine: 14-15 hours
 • New Delhi, India: 14-15 hours
 • Hong Kong: 14-15 hours
 • Dhaka, Bangladesh: 14-15 hours
 • Muscat, Oman: 14-15 hours
 • Kabul, Afghanistan: 14-15 hours
 • Riyadh, Saudi Arabia: 14-15 hours
 • Doha, Qatar: 14-15 hours
 • Dubai, UAE: 14-15 hours
 • Aden, Yemen: 13-14 hours
 • Addis Ababa, Ethiopia: 13-14 hours
 • Dakar, Senegal: 13-14 hours
 • Abuja, Nigeria: 13-14 hours
 • Colombo, Sri Lanka: 13-14 hours
 • Bangkok, Thailand: 13-14 hours
 • Khartoum, Sudan: 13-14 hours
 • Kuala Lumpur, Malaysia: 13-14 hours
 • Singapore: 13-14 hours
 • Nairobi, Kenya: 13-14 hours
 • Luanda, Angola: 12-13 hours
 • Jakarta, Indonesia: 12-13 hours
 • Brasilia, Brazil: 12-13 hours
 • Harare, Zimbabwe: 12-13 hours
 • Johannesburg, South Africa: 11-12 hours
 • Buenos Aires, Argentina: 11-12 hours
 • Ciudad del Este, Paraguay: 11-12 hours
 • Cape Town, South Africa: 11-12 hours
 • Montevideo, Uruguay: 11-12 hours
 • Canberra, Australia: 11-12 hours
 • Puerto Montt, Chile: 11-12 hours
 • Christchurch, New Zealand: 11-12 hours

Leave a Reply