கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல Rawabi Hypermarketயில் பதவி வெற்றிடங்கள்!

Qatar Rawabi Hypermarket Vacancies 2023

Qatar Rawabi Hypermarket Vacancies 2023

கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல Rawabi Hypermarketயில் பதவி வெற்றிடங்கள்!

  1. Motion Graphic Designer
  2. Graphic Designer
  3. Bill Taker
  4. Weight Scale (Veg & Fruit) Male / Female
  5. Medium Drivers
  6. Salesman – (Roastery)
  7. Sales Lady – (Bakery/Deli/ Roastery)

Qatar Rawabi Hypermarket Vacancies 2023

Rawabi Hypermarket hiring for these positions now!
If you think you can be a great fit, share your resume at careers@alrawabigroup.com

Leave a Reply