இலங்கையிலிருந்து பணிக்காக வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்போருக்கு முக்கிய அறிவித்தல்!

SLBFE Important Notice for Sri Lankans

இலங்கையிலிருந்து பணிக்காக வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்போருக்கு முக்கிய அறிவித்தல்!

SLBFE Important Notice Tamil

SLBFE Important Notice Tamil

Also Read: வெளிநாட்டவர்கள் தங்குவதற்கான சிறந்த நாடுகள் பட்டியல் 2022 – கத்தாருக்கு 26வது இடம்

SLBFE Official Website: http://www.slbfe.lk/

Leave a Reply