கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல Ansar Gallery நிறுவனத்தில் வெற்றிடங்கள்!

ansar gallery vacancies july 2021
WE ARE HIRING!
  1. Attractive Salary + Commission
  2. Accommodation & Transport provided by the company
  3. Send your CV to apply@ansar-group.com
  4. Only applicants currently in Qatar with QID are eligible
  5. Documents required: CV, Copy of Passport & QID
  • Sales / Cashier / Shelf stacker -(All Nationality)
Related experience and communications skills.
  • Fishmonger / Butcher -(All Nationality)
Experience in Fish & meat Cutting.
  • Helper / Cleaner / Furniture Fitters – (All Nationality)
Related experience.
  • Driver (Heavy, Light) / Forklift operator-(All Nationality)
Valid driving license and Experience
ansar gallery Qatar

2 Comments on “கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல Ansar Gallery நிறுவனத்தில் வெற்றிடங்கள்!”

Leave a Reply