கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல Al Meera நிறுவனத்தில் வெற்றிடங்கள்!

Al Meera Supermarket

கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல Al Meera நிறுவனத்தில் வெற்றிடங்கள்!

Al Meera is always looking out for talented individuals.
Be part of our big family and apply for a walk-in interview at our Nuiaja branch, starting from 11th till 15th of November. 8:00 AM to 3:30 PM.
• We are only accepting applicants currently in Qatar with a valid QID.
• Required documents: CV, Passport copy, QID copy.
• Location: https://bit.ly/36sUP4n
• You can also apply to recruitment@almeera.com.qa

Al Meera Vacancies

2 Comments on “கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? பிரபல Al Meera நிறுவனத்தில் வெற்றிடங்கள்!”

Leave a Reply